lobby & advocacy

Legea care reglementeaza munca zilierilor ar putea fi modificata

cosasi11-1Ministerul Muncii propune modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Un proiect în acest sens se află în dezbatere publică pe site-ul instituției, încă din data de 29 mai 2013.

Care sunt principalele modificări?

• Introducerea unei noi limite de vârstă pentru angajarea ca zilier

Prevederile în vigoare susțin că nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani. Noul proiect coboară această limită cu un an. Astfel, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri. Prevederea este însă acompaniată și de o condiție, cea a existenței unui acord din partea părinților sau a reprezentanților legali.

”Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali se exprimă în formă autentică cu precizarea activităţilor care urmează să se desfăşoare de către minor/minori şi se consemnează de către beneficiar în Registru”, se arată în noul proiect.

De asemenea, apare și precizarea conform căreia lucrătorii minori respectiv, minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani, desfăşoară ca zilieri numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi aptitudinile de care dau dovadă.

 Termenul de plată al remunerației

La momentul actual, zilierul trebuie plătit la sfărșitul fiecărei zile de lucru. Potrivit noului proiect de lege, plata remunerației cuvenite se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar. În plus, se acceptă ca plata să se facă și prin mijloace electronice

• Cuantumul remunerației brute orare

Potrivit Legii nr. 52/2011, aflată în vigoare, cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic de 2 lei/oră și nici mai mare de 10 lei/ora și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidență a zilierilor de către zilier și beneficiar. Proiectul de față majorează valaroarea acelui minim, care nu va mai fi de  2 lei , ci va ajunge la aproximativ 4, 5 lei, întrucât noile prevederi susțin că  remunerația nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Menționăm că, la ora actual, salariul minim brut pe țară este de 750 lei urmând a fi majorat la 1 iulie cu 50 lei.

• Noi obligații în domeniul securității și sănătății în muncă pentru zilieri

Potrivit Proiectului de lege, acestea ar suna în felul următor:

Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

- să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

- să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar; – să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

-să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă; -să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;

-să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

• Noi amenzi pentru angajator (beneficiar)

După cum se arată în noul Proiect de lege, beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, iar beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei. În plus, conform modificărilor propuse de Ministerul Muncii la Legea nr. 52/2011, beneficiarul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute (dintre cele menționate mai sus).

• O nouă obligație pentru angajatori în cazul accidentării zilierului

Legea în vigoare menționează  în cuprinsul art. 8 că activitatea desfășurată în condițiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru somaj și nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Noul proiect modifică acest articol și clarifică faptul că zilierul nu esta asigurat nici în sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Însă, se introduce și un nou articol articolul 8¹, cu următorul cuprins: În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale din fonduri proprii, prevedere inexistentă în actual lege.

 
Comments

No comments yet.